Od 1 października 2018 roku SPS ZOZ w Lęborku rozpoczął realizację projektu skoordynowanej opieki
nad Pacjentem w zakresie zdrowia psychicznego.

               Głównym celem powstania Centrum Zdrowia Psychicznego jest integracja zespołu podmiotów medycznych,
w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, psychologów klinicznych, zarówno w leczeniu szpitalnym,
jak i ambulatoryjnym z udziałem leczenia środowiskowego.
Centrum spełnia funkcję drogowskazu dla często wykluczonej społecznie grupy ludzi,
objętej schorzeniami psychiatrycznymi.

Leczenie szpitalne

Oddział psychiatryczny obejmuje diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi powyżej 18 roku życia. W oddziale leczeni są pacjenci pełnoletni z zaburzeniami nastroju, schizofrenią, zaburzeniami typu schizofrenii i urojeniowymi, otępieniem, zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu oraz chorobą somatyczną, zaburzeniami osobowości, zespołami abstynencyjnymi, psychozami w uzależnieniu od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem, upośledzeni umysłowo z zaburzeniami psychicznymi.

Obejmuje diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami procesów poznawczych powyżej 60 roku życia. W oddziale przebywają pacjenci z rozpoznaniem organicznych zaburzeń lękowych, organicznych zaburzeń nastroju, zespołów otępiennych, schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń afektywnych.

W oddziale leczeni są pacjenci pełnoletni z rozpoznaniem: ostrego zatrucia spowodowanego użyciem alkoholu, alkoholowego zespołu abstynencyjnego, alkoholowego zespołu abstynencyjnego z majaczeniem, zespołu abstynencyjnego po lekach uspokajających i nasennych, zespołu abstynencyjnego i z majaczeniem po lekach uspokajających i nasennych, zespołów abstynencyjnych w przypadku używaniu kilku substancji psychoaktywnych, zespołów abstynencyjnych w przypadku używaniu kilku substancji psychoaktywnych z majaczeniem.

Oferta Oddziału psychiatrycznego dziennego przeznaczona jest dla pacjentów bez wskazań do pobytu na oddziale całodobowym. Obejmuje leczenie zaburzeń: afektywnych (dystymia, depresja), nerwicowych (fobie, napady paniki, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, zaburzenia lękowe o różnej etiologii), zaburzeń osobowości.

Świadczenia na izbie przyjęć udzielane są całodobowo w trybie nagłym, w tym świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne, niezakończone hospitalizacją na oddziale. Świadczenia obejmują w razie potrzeby zabezpieczenie medyczne świadczeniobiorców oraz zapewnienie transportu, w razie konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego.

Leczenie ambulatoryjne

Poradnia świadczy usługi ambulatoryjne w zakresie szerokiej diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej oraz leczenia psychiatrycznego, poradnictwa i psychoterapii. Poradnia zapewnia ponadto opiekę pielęgniarską (np. zlecone Pacjentom injekcje) oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Leczenie osób, które ze względu na występujące objawy, problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do korzystania z leczenia ambulatoryjnego, ale nie wymagają obecnie hospitalizacji.

Ośrodek oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż. lub 21 r.ż. w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców -  bez skierowania, bezpłatnie, w ramach NFZ.

Przejdź do góry strony